kbr-08122-chlodziarko-zamrazarka-do-zabudowy-797_d